Onze school werd in november 2007 doorgelicht door de inspectie en kreeg een opvolging in 2011.

Wat is een schooldoorlichting?

Een schooldoorlichting is ten eerste een vorm van ‘externe kwaliteitsbewaking’.

Bij een doorlichting worden de inspanningen die de school levert om kwaliteitsvol onderwijs na te streven, getoetst aan een aantal verwachtingen van de overheid. De overheid verwacht immers van elke school dat zij kwaliteitsvol onderwijs organiseert. Zij doen dit door een aantal zaken te bevragen: Welke doelen wil de school nastreven? Wat is voor de school kwaliteitsvol onderwijs? Hoe organiseert de school haar werking, haar onderwijs en begeleiding? Krijgen de kinderen een begeleiding op maat, een antwoord op hun specifieke zorgvragen?

De overheid wil eigenlijk via de doorlichting scholen ook een dienst bewijzen. Het schoolteam kan immers het verslag van de doorlichting aangrijpen om de eigen ontwikkeling en het streven naar kwaliteitsvol onderwijs (verder) te optimaliseren.

Een tweede element heeft te maken met de verhouding van de overheid ten opzichte van de school. De overheid subsidieert scholen. Dat betekent dat zij onder meer werkingsmiddelen ter beschikking stelt, het personeel betaalt, nascholing subsidieert, … Na de schooldoorlichting zal de inspectie een advies aan de minister uitbrengen over de verdere subsidiëring van een school. Met andere woorden: de inspectie zal rapporteren aan het beleid of de middelen die ter beschikking van de school worden gesteld, wel efficiënt worden gebruikt en of de school voldoet aan haar maatschappelijke opdracht, aan de verwachtingen die de overheid stelt.

 

 

Home